logomuz
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

1. Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel

hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen

gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 

düzenlenmiştir.

 

2. Veri Sorumlusu

Almondhill Site Yönetimi (“Almondhill”)tarafından kişisel verileriniz kanun uyarınca işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar;

Kişisel verileriniz Almondhill tarafından; ikamet edenlerimiz tarafından oturmaya başladıklarında doldurdukları form ile tedarikçilerimiz tarafından tarafımıza sözleşme kapsamında aktarılan işler çerçevesinde, giriş çıkış kayıtlarında site güvenliğini sağlamak için site girişinde alınan kayıtlar ile site içerisinde bulunan kamera kaydı alan cihazlar ve giriş çıkışlarda bulunan plaka tanıma sistemleri ile işlenmektedir. Almondhill olarak kişisel verilerinizi;

a.Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Tarafların Veri İşlemenin Zorunlu Olması Sebebine Bağlı Olarak İşleme Faaliyetleri açısından;

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince ikamet etmek ve Toplu Site Yönetimi içinde yaşamakla Yönetim Planının bir tarafı olmanız sebebi ile,

Tedarikçilerimiz açısından sitenin işleyişinin gerçekleştirilebilmesi adına başta güvenlik olmak üzere alt yüklenicilerimiz tarafından sağlanan çalışanların takibinin yapılabilmesi amacı ile

sitenin günlük işlerinin yürütülmesi ve yaşam alanının sürdürülebilmesi için yapılan hizmetler kapsamında sözleşme yaptığımız tedarikçilerin bilgilerinin işlenmesi sebebi ile,

b.Kanundan ve Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu Gereğince İşleme Faaliyetleri Açısından;

      Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçları ile,

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yapılan Genel Kurullar ve Yönetim Kurulu toplantıları kapsamında Genel Kurul’a veya Yönetim Kurulu’na katılanların kimlik ve iletişim bilgilerinin işlenmesi amacı ile,

c.Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması Sebebine Dayanarak,

Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla,

Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla,

d. İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması;

Sitede ikamet edenlerin güvenliğinin sağlanabilmesi ve Site içi kontrolün ve denetimin sağlanabilmesi için Siteye ziyarette bulunan kişilerin kimlik ve görsel kayıtları,

Sitenin güvenliğinin sağlanabilmesi için Site içine çeşitli bölgelere yerleştirilen kameralar vasıtası ile Site için görsel ve işitsel veriler.

5.Kişisel Verilerin Aktarılması

                 Almondhill Sitesi olarak kişisel verilerinizi;

     Mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak 

     kaydıyla; Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı gereğince bu verileri talep etmeye yetkili  

     olan kamu kurum veya kuruluşlarına, yasal işlerin takibi adına avukatlara, icra dairelerine,

     mahkemelere, hizmet aldığımız veya işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere işbu verilerin

     yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde Kanunun 8.maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

6.Haklarınız

              Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle

              Almondhill’e başvurarak,

 

7.İletişim

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarakAlmondhill ‘insöz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresi olan info@almondhill.orgsistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan,KEP adresi üzerinden veya Almondhillaşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

 

Adres

Telefon

 

 

 

ALMONDHİLL SİTESİ YÖNETİM KURULU

 (VERİ SORUMLUSU)

ADRES:

TELEFON:

 

 

Almondhill Acıbadem - +90 216 690 33 56 - 57
Yeşilin Dünyasını Keşfedin